Tạo cụm Kubernetes bằng k3s trên 3 con mini pc

Để cài đặt Kubernetes bằng K3s trên ba máy tính mini PC như HP 800 G2, bạn có thể thực hiện các bước sau đây:

1. Kiểm tra yêu cầu hệ thống:

 • Đảm bảo mini PC của bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản của K3s, như cài đặt Linux hay Debian 11 và có kết nối mạng. Một trong các máy chủ sẽ được sử dụng làm master hay còn gọi là control-plane và hai máy chủ còn lại làm nút worker 1 và worker 2.

2. Cài đặt hệ điều hành:

 • Nếu chưa có hệ điều hành, hãy cài đặt Ubuntu hoặc một phiên bản Linux khác theo sở thích của bạn.
HP 800 G2
cụm hp

3. Cài đặt Docker:

 • K3s sử dụng Docker làm container runtime. Bạn cần cài đặt Docker trước khi cài K3s. Dùng các lệnh sau trên Ubuntu:
 • sudo apt update sudo apt install docker.io

4. Cài đặt K3s trên nút Master:

 • Sử dụng lệnh curl để cài đặt K3s:
 • curl -sfL https://get.k3s.io | sh –

5. Kiểm tra cài đặt:

 • Sau khi cài đặt xong, bạn có thể kiểm tra trạng thái của K3s bằng cách chạy: kubectl get node Bạn nên thấy mini PC của bạn được liệt kê làm một node trong cluster.
 • Các tiện ích khác được cài đặt là:
 • kubectl
 • phê phán
 • k3s-killall.sh
 • k3s-uninstall.sh

6. Cài đặt K3 trên nút công nhân
Để cài đặt trên các nút công nhân, chúng ta nên chuyển K3S_URL cùng với các biến môi trường K3S_TOKEN hoặc K3S_CLUSTER_SECRET

K3S_TOKEN được tạo tại /var/lib/rancher/k3s/server/node-token trên nút master.

sudo cat /var/lib/rancher/k3s/server/node-token
K1037242285167f68f26c05e9221751153591384faab8bb6318c3be56a1ff6286e9::server:8d2fb5bc5ca6eb587de0e5920203309b

Vì vậy, để cài đặt Kubernetes trên các nút worker 1 và 2, tôi sẽ chạy:

k3s_url=”https://k3s-master:6443″
k3s_token=”K1037242285167f68f26c05e9221751153591384faab8bb6318c3be56a1ff6286e9::server:8d2fb5bc5ca6eb587de0e5920203309b”
curl -sfL https://get.k3s.io | K3S_URL=${k3s_url} K3S_TOKEN=${k3s_token} sh –

Đăng nhập vào một trong các nút chính và kiểm tra trạng thái cụm.

sudo kubectl config get-clusters

sudo kubectl cluster-info

sudo kubectl get nodes

sudo kubectl get namespaces

sudo kubectl get endpoints -n kube-system

sudo kubectl get pods -n kube-system

7. Gỡ cài đặt K3s
Tập lệnh cài đặt k3s sẽ cài đặt k3s và các tiện ích bổ sung, chẳng hạn như kubectl, crictl, k3s-killall.shvà k3s-uninstall.sh. Để gỡ cài đặt K3s, hãy chạy lệnh:

k3s-uninstall.sh

Kiểm tra tài liệu của K3s để biết cấu hình nâng cao.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux